Nabízíme 50denní praktický výcvik pro jednotlivce, kteří se chtějí stát kvalifikovanými kraniosakrálními terapeuty. Výcvik je veden v biodynamickém přístupu zaměřeném na přirozenou moudrost těla. Biodynamický přístup umožňuje vznik vrozených inteligentních procesů a přináší autentické fyziologické a psycho-emocionální změny. Praktikant díky naslouchání přirozeným prioritám klientova těla vytváří podmínky pro změnu a povzbuzuje celý systém, aby se tyto priority i podmínky vyjevily. Umění terapeuta je spojit se základními silami zdraví a usnadnit proces přirozené reorganizace. Tyto síly se projevují jako jemný pohyb tkání a tekutin, které lze cítit citlivýma rukama. Biodynamická kraniosakrální terapie využívá k uzdravení přístup celé bytosti se vzájemnou propojeností mysli, těla a ducha a tato celistvost je hluboce uznávána.

Kvalitu výcviku zajišťuje

 • Tým zkušených lektorů, kteří tvoří kvalitní a otevřený prostor pro výuku
 • Podpůrný vztah lektor – student, jakožto základ zdravé podpůrné skupiny
 • Výuka v konceptu holistické povahy lidského bytí
 • Jasně a citlivě vedené supervize – zpětné vazby
 • Bezpečné prostředí k vašemu růstu
 • Důraz na kvalitu, aby výsledkem výcviku byl úspěšný a efektivní terapeut

Záměr výcviku

Záměrem výcviku je poskytnout život transformující vzdělávací proces, který vytvoří kvalitního odborníka v daném oboru. Výcvik jde do hloubky a je komplexní, ctí historické původní kořeny práce stejně jako nové přístupy související s vývojem v této oblasti. Důraz je kladen na rozvoj palpačních, percepčních a léčebných dovedností, které může student - praktikant integrovat do své praxe krok za krokem. Výcvik je navržen tak, aby informace a dovednosti získané na každém semináři byly rozvrstveny a navazovaly na sebe v jednotlivých seminářích. Výcvik poskytuje řadu teoretických a praktických dovedností, které vytvářejí základ pro úspěšnou praxi: kontaktní a léčebné dovednosti, klinické porozumění, řízení praxe a seberozvoj. Cílem výcviku je usnadnit studentům praktické uplatnění těchto dovedností v praxi kraniosakrální terapie na skutečných lidech se skutečnými problémy a podmínkami, aby mohli poskytovat účinnou a bezpečnou léčbu. Zde jsou některé z klíčových dovedností, které se na kurzu naučíte:

Palpační dovednosti

Palpace znamená vnímání tkání těla dotekem. Abyste si byli vědomi jemných pohybů a jejich kvalit v těle, je nutné si vypěstovat vysoký stupeň citlivosti doteku. Výcvik tuto vaši citlivost vůči sobě i klientovi prohlubuje mnoha praktickými cvičeními na uvědomování si těla a jeho anatomii prostřednictvím vlastního prožitku a sebezkušenosti. Výcvik přibližuje a nabízí způsoby, jak si více uvědomovat tělo a vytváří schopnost rozlišovat tkáně a struktury ve vašem vlastním těle a nakonec i ve vašem klientovi. Kurz proto zahrnuje také výuku anatomie jako způsob zvyšování povědomí o vlastním těle a jeho fyziologii.

Percepční dovednosti

Percepce znamená vnímání. Naučíte se vnímat jednotlivé úrovně těla – fyzické, tekutinové a energetické a jak se tato těla navzájem prolínají a ovlivňují. Výcvik vás vede k tomu, abyste dokázali být plynoucí a pohybliví ve vaší schopnosti vnímat a vidět tělo a svět jinýma očima.

Léčebné dovednosti

Výcvik vás provede léčivým uměním, jak jednat s různými typy klientů a jejich potřebami, jak pracovat s procesy, které se během ošetření vyjevují. Také se naučíte bezpečně zvládat projevy traumatu.

Klinické pochopení souvislostí

Výcvik vás povede k praktickému, citlivému a rozumnému úsudku nad klientovým zdravím. Vypěstujete si zdravou schopnost posouzení kvality zdraví ve vztahu k možnostem klienta a jeho základním vzorcům.

Rozvoj odborné praxe a osobní rozvoj

Dozvíte se, jak se v praxi uplatnit jako profesionální terapeut a jak být úspěšný. V praxi pracujete jako etický odborník a zavazujete se neustále rozvíjet své dovednosti.

Upravljanje praksom i samorazvoj

Učićete kako zasnovati praksu kao uspešan profesionalni terapeut. U praksi, raditi kao praktičar sa etikom i posvetiti se stalnom razvoju svojih veština.

Živá anatomie

Abyste si byli vědomi jemných pohybů a vlastností v těle, je nutné si vypěstovat vysoký stupeň citlivosti. Proto je během výcviku kladen důraz na cvičení vědomí těla a odkrývá anatomii prostřednictvím sebezkušenosti. Výcvik přibližuje a nabízí způsoby, jak si více uvědomovat tělo a vytváří schopnost rozlišovat tkáně a struktury ve vlastním těle a nakonec i v těle klienta. Kurz proto zahrnuje také výuku anatomie jako způsob zvyšování povědomí o vlastním těle a jeho fyziologii. Ovde je link . Pro výuku anatomie během výcviku máme k dispozici samostatný výukový program Living Anatomy. Pokud nemáte žádné předchozí znalosti nebo výcvik v anatomii nebo máte málo znalostí o anatomii, můžete absolvovat další anatomická a fyziologická studia, která se mohou lišit od absolvování Living Anatomy. Studium anatomie je důležitou součástí domácí přípravy a samostudia. Pro získání diplomu a uznání akreditace je vyžadováno minimálně 80 hodin studia anatomie a fyziologie člověka.

Výukový proces

Trénink probíhá formou deseti pětidenních seminářů po dobu dvou let. Tato doba je nezbytná k tomu, aby se klíčové dovednosti mohly rozvíjet a upevňovat pravidelným nácvikem. Semináře jsou intenzivní a prožitkové a jsou směsicí teorie, verbálního učení, diskuzí, zkoumání v malých skupinách a praktických prací na těle. Rozvoj praktických dovedností je založen na vlastních průzkumech a zkušenostech během vzájemných ošetření, podporovaných supervizí lektorů. Biodynamická kraniosakrální terapie je procesně orientovaná praxe a vyžaduje od odborníků, aby byli kvalifikovaní v práci se svými vlastními somato-emocionálními vzory i s klienty. Hluboké naslouchání, které je v práci nabízeno, umožňuje, aby vznikly zkušenosti a prožitky, které vznikají jako procesy těla a mysli. Vzájemná ošetřování při práci na stolech během semináře se přirozeně integrují do vašeho hlubšího vzorování, které se osobně transformuje a je klíčovým zážitkem z učení, abyste se stali terapeutem. Většina hlubšího pochopení práce vychází ze zážitkové práce na kurzu. Je nutné pokračovat v tomto procesu mezi semináři se vzájemným ošetřováním po celou dobu trvání kurzu. Tato praktická domácí příprava mezi jednotlivými semináři je nezbytná.

Studium a praxe

Výcvik zahrnuje intenzivní domácí přípravu složenou ze studia teorie, písemných úkolů a praktických cvičení. Písemné úkoly a popis průběhů praktických cvičení poskytují lektorům zpětnou vazbu o tom, jak se zlepšujete a vyvíjíte. Písemné úkoly zahrnují kraniosakrální orientovanou anatomii, filozofii a klinická pozorování. Během výcviku budete pravidelně dostávat od lektorů zpětnou vazbu o vašem porozumění a dovednostech. Na konci prvního ročníku projdete procesem sebehodnocení, který má pomoci objasnit všechny oblasti, ve kterých ještě tápete. Ve druhém ročníku se budeme věnovat případovým studiím, tzv. kazuistikám. To vám poskytne lepší orientaci a porozumění v praxi a v procesech léčby. Během celého výcviku je k dispozici zpětná vazba přímo během procvičování práce na stolech, lektoři a asistenti jsou vám po celou dobu k ruce, můžete také jednotlivá praktická cvičení vyzkoušet přímo na lektorech a asistentech tak, aby vám dali přesnou a efektivní zpětnou vazbu a případná doporučení ke zlepšení.

Standardy

Orgány akreditace

Po úspěšném absolvování tohoto základního výcviku budete certifikováni jako odborník na biodynamickou kraniosakrální terapii. Výcvik je uznáván profesionálními subjekty po celém světě.

Sdružení IABT

Výcvik je začleněn do Mezinárodního sdružení biodynamických škol (IABT), což je sdružení škol, které v rámci kurzů biodynamické kraniosakrální terapie fungují podle společně dohodnutého souboru standardů. Členské školy nabízejí absolventům základního výcviku označení BCST (Biodynamic Craniosacral Therapist) a postgraduální označení ABD (Advanced Biodynamic Diploma) vyžadujících dalších 300 hodin školení. Pro více informací o ABD klikněte . here.

Diplom a titul

Po úspěšném absolvování a splnění všech podmínek výcviku je studentovi předán Diplom v oboru biodynamické kraniosakrální terapie s povolením používat označení BCST. Po vstupu do mezinárodní profesionální kraniosakrální asociace bude absolventovi uděleno povolení používat označení RCST.

Co nabízí tento výcvik a v čem se může lišit od ostatních BCST výcviků:

 • Neutrálnější přístup k primárnímu dýchání. Primární dýchání se nehledá, ale můžeme vytvořit takové podmínky, aby se projevilo. Terapeut je schopen rozpoznat a ztělesnit všechny primární respirační stavy. To vede k vrozené reakci systému. Tělo není fixováno ani jemně drženo záměrem terapeuta směrem k určitým projevům primární respirace..
 • Výcvik je postaven primárně na praktických cvičeních, na sebezkušenostním prožitku. Je to nejlepší možná cesta k poznání a vtělení celého konceptu kraniosakrální biodnymaiky. Praktická cvičení jsou nezbytnou součástí domácí intenzivní přípravy a studenti jsou motivováni provádět tato cvičení tak dlouho, dokud si plně neosvojí cit pro vnímání anatomických struktur.
 • Kraniosakrální rytmus (Cranial Rhythmic Impulse (CRI) je plně uznávaným projevem zdraví a výcvik se vztahuje i k percepčním dovednostem naslouchání CRI.
 • Výcvik je definován neutrálním ztělesněním naslouchání, které respektuje vrozené reakce systému klienta a jeho přirozenou schopnost reorganizovat se zevnitř. Klíčem k tomu, aby tělo provedlo své vlastní změny, je dovednost terapeuta vnímat, propojit, respektovat, uznat a pojmenovat, co se objeví. Dovednost vnímání jasnosti.
 • Klidové body nejsou vytvářeny, ale jsou přirozenými projevy během procesu léčby. Jsou to pokusy systému připojit se k dynamickému klidu. Terapeut ztělesňuje tento klidový stav, ztělesňuje vztah ke klidu.
 • Rozvíjení dovedností terapeuta vztahovat se ke všem polím vnímání jako k celku systému, který je zavěšen v časoprostoru. Schopnost terapeuta spočívá ve vnímání jednotlivých percepčních polí a jemného plynulého přesunu mezi nimi.
 • Rovnovážné stavy jsou přirozené mechanismy reorganizace, které jsou přítomny a nastaveny už v embryonální fázi vývoje, kdy jsou buňky orientovány na 3D. Jsou to přirozené pohyby směřující k rovnováze.
 • Vytvoření kvalitního vztahového pole je důležité pro rozpuštění a zpracování traumatu. Dovednost terapeuta nastavit takto bezpečné pole naslouchání a být vnímavým pozorovatelem, spolu s verbálními dovednostmi – to jsou rozhodující předpoklady pro vyřešení traumatu..

Vytváříme znamenité terapeuty

Záměrem výcviku je poskytnout vzdělávací proces transformující váš život. Díky této transformaci se můžete stát vynikajícím terapeutem.

 • Hodně času budete věnovat zdokonalováním vědomého doteku, až se stanete velmi citlivými a budete schopni jasného vhledu.
 • Naučíte se, jak být v kontaktu s Inteligencí těla, s inteligentním zdravím v těle klienta i ve svém vlastním těle.
 • Budete umět naslouchat s precizností, schopní rozlišit, co vám ukazuje tělo klienta i vaše vlastní tělo
 • Naučíte se jemně a plynule pohybovat v těle fyzickém, emočním a energetickém
 • Naučíte se používat správné názvy, slovník a způsob komunikace, který srozumitelným způsobem popíše, co se s klientem při ošetření děje

Než se stanete znamenitými praktikanty, obdržíte mnoho zpětných vazeb od svých lektorů při práci na stolech. Během cvičných ošetření vás lektor povede – může položit své ruce na vaše studenta-praktikanta a být s vámi přítomen přímo při práci se studentem-klientem,lektor vám pomůže se správně vyladit, může vám srozumitelně popsat, co zrovna cítí a poskytnout kvalitní zpětnou vazbu. Během výcviku máte také příležitost položit své ruce na lektory a získat tak kvalitní zpětnou vazbu svých dotekových, palpačních a percepčních dovedností. Během celého výcviku budete mít spoustu příležitostí pracovat se svými spolužáky a doporučujeme vám pracovat s různými lidmi, abyste mohli zažít způsob, jakým různí lidé reagují na terapii.

Získáte také velkou podporu a náhled v tom, jak zacházet s traumatizujícími projevy. Tělo může vyjádřit trauma mnoha způsoby: emocionální aktivace jsou běžné, takže na mnoha sezeních se objevují pláč, zlost a rozrušenost. Fyziologie těla přejde do režimu útěku nebo boje, takže srdce začne rychle bít, rychle dýchá a někdy se objeví pocity paniky nebo úzkosti, tělo se může začít třást různými způsoby, nebo klientovi může být zima a jít do šokových stavů. Tyto projevy jsou signály těla, které se snaží situaci vyřešit vzorem zkušeností. Biodynamická kraniosakrální terapie vytváří vztahový prostor, který je velmi bezpečný a efektivní při zpracování traumatu.

Výcvik je důkladný, hluboký a komplexní a ctí klasické kořeny práce stejně jako současný vývoj v této oblasti.

Klasické kořeny:

 • Tekutinová středová linie
 • Pohyb reciproční tenzní membrány
 • Naučit se cítit příliv (Tide) a kraniosakrální pohyb
 • Struktury v těle
 • Rovnovážný stav
 • Dech života
 • Klidový bod jako způsob hlubokého odpočinku

Nové vhledy a přístupy:

 • Hlubší a pomalejší vlny (Tidy)
 • Lehký a citlivý dotek
 • Koncept primární středové linie a energetické paradigma
 • Celotělové vzorce
 • Úrovně (kvality) klidu
 • Práce s vrozeným plánem léčení
 • Více jemnosti v kontaktu v percepčních polích (jemnost dotyku i myšlení)
 • Vnitřní meditativní přístup
 • Praktikant jako svědek
 • Větší orientace k biodynamickým silám zdraví