Seminář 1 – Vztahový dotek

První seminář je zaměřen na zkoumání fenoménu dotyku, prostoru, vnímání a přílivových forem a nahlédneme do hlubin kraniosakrálního biodynamického konceptu.

 • Vztahové pole
 • Holistický posun
 • Projevy Dechu života
 • Pole vnímání (percepční pole)

Začínáme poznávat:

 • Klid a neutrál
 • Zdrojování
 • Podmíněné vzorce zkušeností
 • Vrozený plán léčení

Praktické dovednosti – Jak…

 • vytvořit rovnovážný stav vědomí, co jsou to praktikantova fulkra
 • dosáhnout klidového stavu ve vašem vlastním systému
 • vyjednat kontakt s klientem
 • se usadit a naslouchat systému klienta
 • vytvořit jasné vztahové pole
 • vnímat primární respiraci ve svém vlastním těle i v těle klienta
 • rozpoznat neutrál v sobě i v klientovi
 • pnabídnout široké percepčního pole

Seminář 2 – Středová linie

Ve druhém semináři budeme prozkoumávát páteř z několika hledisek – z hlediska funkčního celku, přirozeného fulkra pro zdraví celého systému a také jako vodiče pro primární energie v sytému tělo-mysl. Celý systém se přenastavuje-opravuje podél této primární osy- podélprimární středové linie.

 • Embryologický původ
 • Originální zdraví a vrozený plán
 • Primární středová linie
 • Holistická páteř
 • Dva póly - křížová kost a týlní hrbol (sacrum-occiput)
 • Dynamika pohybu páteře
 • Tekutá páteř
 • Klíčová kloubní spojení

Začínáme poznávat:

 • Přirozené rovnovážné stavy
 • Tkáně, tekutiny, potence
 • Poznávání těla
 • Rozpoznání a léčení následků traumatu

Praktické dovednosti – Jak …

 • zdraví páteře ovlivňuje zdraví celého těla
 • rozeznávat projevy primární středové linie
 • naslouchat páteři jako funkčnímu celku
 • vnímat souvislosti mezi přirozenými zakřiveními páteře, soudržností jednotlivých obratlů a kontinuitou páteře a rozpoznávání jejích vzorců
 • rozpoznávat facilitované (přetížené, podrážděné) segmenty páteře a jejich vliv na viscerální a somatické nervové oblouky a jak je ošetřit
 • získat dovednosti pro posouzení klientova zdravotního stavu

Seminář 3 – Dynamika těla jako celku

Třetí seminář zkoumá fenomén holismu. Když tělo komunikuje a pohybuje se jako celek, má lepší přístup ke zdraví. Pohlédneme na kontinuitu tkání, tělesných vzorců, jejich tvarů a vzájemnou provázanost pohybu napříč celým tělem.

 • Pojivové tkáně
 • Fasciální síť
 • Reciproční pohyb membrán
 • Horizontální a příčné struktury
 • Tělo – pole jako celek
 • Vyjasnění celotělových vzorců
 • Projevy traumatu
 • Kyčle a ramena jako klíčové uzly fasciální sítě
 • Široké pole vnímání a LongTide
 • Rozvoj praxe: vyhodnocení diagnostické základní linie, pojmenování a zápis ošetření

Praktické dovednosti – Jak …

 • zdravá matrice pojivových tkání ovlivňuje zdraví celého systému
 • správně vyhodnotit zdravotní stav pojivové tkáně
 • cítit celotělové vzorce
 • vnímat rozdíly mezi podélnými a příčnými napěťovými vzorci, jejich vzájemné prolínání a vztahy mezi nimi
 • rozpoznávat vlastnosti membrán durálního vaku a jeho vztahu k falxu a tentoriu, jakožto klíčovým strukturám pro zdraví lebky
 • naslouchat rytmu pohybu durálního vaku a vyhodnotit úroveň jeho mobility - pohyblivosti

Seminář 4 – Rezonance lebky a pánve

Tento čtvrtý seminář zkoumá primární respiraci v oblasti lebečních a pánevních kostí. Věnuje se vzájemnému pohybu obou konců primární středové linie a pozorování, jak tyto synchronní pohyby vytvářejí zdraví.

 • Mobilita a motilita spodiny lebeční a pánevních kostí
 • Podmíněné vzorce
 • Specifické rezonance
 • Bipolární kontakt
 • Integrace a zdroje
 • Projevy kostí a membrán
 • Rezonance středu a periferie – středová linie a končetiny
 • Rozvoj praxe: struktura ošetření, léčivý proces, bezpečí v praxi

Praktické dovednosti – Jak…

 • rozeznat kvalitu vyjádření zdravé motility kostí
 • kvalita zdraví reciproční tenzní membrány ovlivňuje kosti na středové linii
 • vnímat celotělové vzorce v rezonanci lebky a pánve
 • vnímat falx a tentorium jako hlavní struktury pro kvalitu pohybu kostí spodiny lebeční
 • vnímat durálním vak jako hlavní strukturu spojující pánev a lebku

Seminář 5 – Porod, zážehy a původní zdraví

Pátý seminář vám poskytne mnoho důležitých vědomostí - jak se vyvíjíme in utero a jak prenatální podmínky ovlivňují zdraví. Kraniosakrální terapie může vytvořit vztah k těmto časným silám a usnadnit přeuspořádání systému, který byl ovlivněn nepříznivými podmínkami během vývoje. Budeme se věnovat procesu porodu a souvislostem, jak se tělo a celý systém formuje v reakci na tuto jedinečnou událost.

 • Prenatální zkušenost a psyché
 • Vzorce-otisky spodiny lebeční a jejich rezonance
 • Pozice těla při porodu
 • Jak na tělo novorozence působí vytvoření vazby (bonding)
 • Transpersonální přesah
 • Stimulace a omezení
 • Rozvoj praxe: rozvíjení důvěry v inteligenci těla, diagnostikování zdraví a hodnocení změn

Praktické dovednosti – Jak …

 • vnímat lebeční distorze pomocí Sutherlandova a Beckerova úchopu hlavy
 • perinatální události formují vzorce spodiny lebeční a celého těla.
 • se orientovat na lebku, jako na vak tekutin, vnímat jaké účinky mají jednotlivé fáze porodu na tento tekutinový vak (lebku novorozence)
 • vnímat vzorce komprese, úklonů a rotace (side-bending a torze) na SBS
 • vnímat horizontální a vertikální posun – nefyziologické vzorce SBS
 • prohloubit vnímání LongTidu prostřednictvím horizontálního širokého percepčního pole
 • prohloubit dovednosti práce se zdroji, bytí v přítomnosti, porozumění stimulaci a omezenía

Seminář 6 – Viscerální inteligence

V tomto semináři blíže prozkoumáme, jak se naše vnitřní orgány (vnitřnosti) cítí a pohybují, jaký je jejich embryologický původ a primární projevy zdraví a jak kraniosakrální ošetření může zásadním způsobem změnit jejich fyziologii.

 • Viscerální nervový systém
 • Mozkový kmen v reakci na boj nebo útěk
 • Limbický systém a emoce
 • Naše orgány, jejich projevy a klinické úvahy
 • Ošetření střeva a pupku
 • Fyziologické účinky klidu
 • Rozvoj praxe: akutní a chronické stavy, řešení závažných onemocnění, vztah s krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými klienty

Praktické dovednosti:

 • ošetření perikardu a jeho spojení s ostatními tkáněmi, ošetření linie spodiny lebeční a bránice
 • orientace na tekutinovou povahu orgánů a fyziologii těla
 • ošetření pobřišnice jako viscerální reciproční tenzní membrány
 • ošetření střeva jako celku a vnímání pohybu a potence na jeho jednotlivých částech
 • prohloubení dovedností naslouchat projevům kraniosakrálního rytmu a tekutinové vlny na tělesných strukturách
 • vliv klidového bodu na fyziologii jednotlivých orgánů
 • orientace na tělní dutiny jako na vnitřní prostory
 • pochopení holistické povahy vnitřností, tekutin, nervového systému a potence
 • prohloubení schopnosti rozlišování (diferenciace)

Seminář 7 – Neurální matrice

Sedmý seminář zkoumá tekutinový / elektrický projev centrální nervové soustavy. Ukážeme si, jak náš mozek cítí a jak reaguje na lehký dotek a jak můžeme díky jemného doteku navázat kontakt s otisky a vzorci v nervovém systému tak, abychom dosáhli plynulejší dynamiky proudění.

 • Mozek jako celek
 • Neurální proud
 • Komory a rezervoáry hluboké potence
 • Krev a mozek
 • Stavy mozku
 • Nervová facilitace
 • Psycho-neuroimunoendokrinní odpověď
 • Ticho v centrálním nervovém systému
 • Moře klidu
 • Rozvoj praxe: být úspěšným kraniosakrálním terapeutem, jak fungovat jako samostatně výdělečně činný terapeut

Praktické dovednosti:

 • Komorový systém mozku jako zdroj potence, zvyšování potence v komorách – klidový bod
 • Jak zdraví ve třetí mozkové komoře ovlivňuje zdraví v celém systému
 • Projevy zdraví na nervové tkáni, rovnovážné stavy, ošetření jednotlivých částí mozku a očí
 • Ošetření žilních splavů, podpora mobility a potence
 • Ošetření mozkového kmene a zmírnění aktivace nervového systémua
 • Ošetření hypotalamu, hypofýzy a rozpoznání endokrinních změn v těle

Seminář 8 – Obličejový komplex

V tomto semináři se zaměříme na zkoumání dynamiky obličeje. Podíváme se na to, jak obličej funguje ve vztahu k neurokraniu a celému tělu ve vzájemných vztazích. Zejména se zaměříme na stěžejní vztah čelisti a hrdla k celému tělu, jakožto fulkrum silných fyziologických a psychoemotivních projevů a omezení.

 • Kraniální nervy a smyslové orgány obličeje
 • Pohyby a emoce obličeje
 • Dynamika tvrdého patra
 • Čelist a temporomandibulární kloub (TMJ)
 • Projevy zadržených-potlačených emocí v obličeji
 • Čelist a prožitek šoku
 • Hrdlo a jeho otisky
 • Empatický praktikant
 • Síla respektu, uznání a ne-dělání
 • Rozvoj praxe: formulace fyziologie emocí a bolesti, rozvoj přítomnosti a jednoduchosti léčby

Praktické dovednosti:

 • Rozpoznání vrozených otisků v komplexu obličeje
 • Rozpoznání komprese temporomandibulárního kloubu a její projevy
 • Porozumění důsledkům chronického napětí čelistí a jeho vlivu na všechny systémy těla, zejména na imunitní odpověď, trávení, držení těla a emoční represe
 • Práce s jazylkou jako s přirozeným fulkrem pro strukturální a emocionální zdraví hrdla
 • Schopnost naslouchat obličeji jako celku ve vztahu k jeho jednotlivým tkáním
 • Schopnost přesněji pojmenovat otisky a vzorce, jejich kvalitu a směr

Seminář 9 – Prohlubování vztahového pole

TTěhotenství, porod a rané dětství jsou hluboké a formativní časy. Tyto první okamžiky mohou určit mnoho aspektů našeho zdraví a přirozenosti, které podmiňují zbytek našeho života. Kraniosakrální terapie nabízí hluboké pochopení těchto událostí a prostřednictvím jedinečného a hlubokého kontaktu s lidským systémem může pomoci vyjádřit vrozenou životní sílu v každém jednotlivci. Schopnost efektivně využívat tyto dovednosti může pomoci vývoji embrya, plodu, dítěte a matky.

 • Vztah matka a dítě
 • Ošetření matky a novorozence po porodu
 • Projevy zdraví a projevy traumatu u matky a dítěte
 • Poporodní období a změny, ke kterým během něj dochází
 • Fyziologické změny v těhotenství
 • Ošetření těhotné ženy a uznání přítomnosti dítěte
 • Podmínky v době před porodem
 • První ošetření matky a dítěte
 • Ošetření kojenců a batolat
 • Verbální dovednosti
 • Umění přítomnosti v klidu
 • Péče o sebe jako o praktikanta a význam supervize

Praktické dovednosti:

 • Anatomie ženské pánve
 • Prohlubování schopnosti vytvářet vztahové pole s více osobami
 • Práce v kratším časovém rámci a s omezeným kontaktem
 • Využití faktorů podporujících vytváření bezpečí
 • Podpůrný hovor při práci s traumatem
 • Práce se zážehy z pohledu novorozence
 • Význam a role autonomního nervového systému při porodu a bondingu

Seminář 10 – Inteligence buňky

V tomto semináři se blíže podíváme na holistickou podstatu těla. Nervový systém, endokrinní systém a imunitní systém jsou složitě propojeny a doplňují se, což společně ovlivňuje naše emocionální a psychologické stavy. Nová biologie a nová věda budou zkoumány jako teorie, které nám pomohou pochopit, co se skrývá za fyzickým a emočním podmiňováním, spolu s praktickými způsoby, jak tyto znalosti přenést do praxe a setkat se se systémy vašich klientů skutečně holisticky.

 • Fenomén osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA)
 • Metabolická pole a štítná žláza
 • Účinnost imunitního systému, pole imunitních orgánů
 • Matice hormonální molekulární tekutiny
 • Regulace neuroendokrinního imunitního systému
 • Pochopení stresové/zánětlivé reakce
 • Rozvoj praxe: budování vaší praxe, právní požadavky, neustálý vývoj

Praktické dovednosti:

 • Vnímání osy HPA, schopnost posoudit její úroveň biodynamického zdraví a reakce na stres
 • Rozpoznání potence třetí mozkové komory jako klíčové potence pro zdraví celého systému
 • Rozpoznat zdravou imunitní odpověď, práce s imunitními orgány
 • Navázání vztahu s lymfatickým systémem, podpora systému, lymfy, dynamiky pohybu a potence
 • Identifikovat epifýzu jako fulkrum pro přirozenou rovnováhu a rytmus.
 • Vztah k tělu na molekulární úrovni