Body Intelligence nudi pedesetodnevni praktičarski kurs osobama koje žele da postanu kvalifikovani bidinamički kraniosakralni terapeuti. Obuka biodinamičkog pristupa je usmerena ka prirodnoj mudrosti tela i omogućava urođenim inteligentnim procesima da se odviju i donesu istinsku promenu. Ove promene će biti fiziološke i psiho-emotivne. Sopstveni prioriteti tela na putu promene se osluškuju i njihovo javljanje se podržava. Umeće terapeuta se ogleda u tome da se poveže sa silama od kojih zdravlje potiče i olakša tok prirodne reorganizacije. Ove sile se ispoljavaju u vidu suptilnih kretnji tkiva i telesnih tečnosti i mogu se osetiti senzitivnim rukama. Biodinamička kraniosakralna terapija ima celovit pristup prema isceljenju i priznaje međupovezanost uma, tela i duha.

Šta kurs nudi

 • Tim iskusnih tutora koji stvaraju slobodan i istraživački prostor za učenje
 • Odličan odnos predavača i polaznika pravi zdravu i podržavajuću grupnu dinamiku
 • Priznavanje celovitosti prirode ljudskog iskustva
 • Jasne i smislene povratne informacije i supervizija
 • Bezbedno okruženje za lični razvoj
 • Naglasak na stvaranju delotvornih uspešnih praktičara

Namera obuke

Namera obuke je da obrazuje izvrsne praktičare kroz edukativni proces zasnovan na ličnom preobražaju. Obuka je detaljna i sveobuhvatna i pored razvoja najnovijih dostignuća u oblasti, poštuje i korene klasicnog rada. Naglasak je na razvoju palpatornih, perceptivnih i tretmanskih sposobnosti koje polaznik praktičar postepeno usvaja. Obuka je osmišljena tako da su znanja i veštine naučene na seminaru slojeviti i nadograđuju se sa svakim sledećim seminarom. Kroz kurs se provlače brojni elementi koji daju osnovu za uspešnu praksu: kontaktne i tretmanske veštine, kliničko razumevanje, menadžment prakse i samorazvoj. Cilj obuke je da pomogne polaznicima praktičarima da primene stečene veštine i znanja u praktikovanju kraniosakralne terapije na stvarnim ljudima sa stvarnim tegobama, u cilju pružanja delotvornog i bezbednog tretmana. Ovde su navedene ključne veštine koje ćete učiti na kursu:

Palpatorne veštine

Da bi postali svesni suptilnih kretnji i njihovih odlika u telu, neophodno je razviti visok nivo osetljivosti. Da omogući ovo, kurs stavlja akcenat na vežbe osvešćivanja tela i upoznavanje sa anatomijom iskustveno, iz prve ruke. Ovo otvara put ka osvešćivanju zbivanja unutar sopstvenog tela I stvara mogućnost razlikovanja tkiva i struktura unutar sopstvenog tela i u krajnjoj meri klijentovog. Kurs dakle uključuje anatomiju u cilju uvećanja osvešćenosti tela.

Perceptivne veštine

Učićete da percipirate telo na različitim nivoima organizacije, fizičkom, fluidnom i energetskom i pratite telesna zbivanja koja se razvijaju između jednog stanja i drugog. Ovo vas podstiče da budete fluidni i mobilni u svojoj sposobnosti da percipirate stvari i vidite telo i svet drugim očima.

Kontaktne veštine

Naučićete kako da dostignete osetljivost ruku tako da možete da osetite dubine tela generišući prostoran odnosni dodir. Možete da naučite da dodirujete na način koji ostvaruje celovit odnos i dovodi vas do svesti o strukturama dalje od neposrednog dodira vaših ruku. Sa ovim se javlja osećaj dubokog poštovanja prema kontinuitetu i povezanosti telesnih tkiva i tečnosti.

Veštine u treatmanu

Učićete kako da se nosite sa različitim klijentima i njihovim potrebama, kako da radite u raznim situacijama koje se javljaju u prostoru tretmana. Kako vešto i bezbedno upravljati traumatskim pojavama.

Kliničke sposobnosti

Kako dobro rasuđivati kao praktičar. Kako da budete u stanju da zadržite uravnoteženost i razum u svom pristupu različitim zdravstvenim stanjima. Imati dobru sposobnost procene promene u pravcu boljeg zdravlja i identifikovati početne obrasce.

Upravljanje praksom i samorazvoj

Učićete kako zasnovati praksu kao uspešan profesionalni terapeut. U praksi, raditi kao praktičar sa etikom i posvetiti se stalnom razvoju svojih veština.

Živa anatomija

Da bi postali svesni suptilnih kretnji i njihovih odlika u telu, neophodno je razviti visok nivo osetljivosti. Da omogući ovo, kurs stavlja akcenat na vežbe osvešćivanja tela i upoznavanje sa anatomijom iskustveno, iz prve ruke. Ovo otvara put ka osvešćivanju zbivanja unutar sopstvenog tela i stvara mogućnost razlikovanja tkiva i struktura unutar sopstvenog, a posledično, i klijentovog tela. Kurs dakle uključuje anatomiju kao sredstvo za uvećanje osvešćenosti tela. Kurs uključuje anatomsku perspektivu, međutim, ako nemate prethodno znanje / obuku ili nemate dovoljno poznavanja anatomije, neophodno je da završite dodatne studije anatomije i fiziologije. Bodi Intelligence je razvio sopstveni online kurs anatomije koji je u skladu sa čulnim osećajem i holističkim pristupom živom telu. Ovde je link . Moraćete uspešno da završite kurs BI Anatomije da biste diplomirali osnovu obuku BCST. Nadležna tela za akreditaciju obuke, zahtevaju najmanje 80 sati učenja anatomije.

Proces učenja

Obuka je raspoređena na deset petodnevnih seminara u okviru dve godine. Ovaj period je neophodan da omogući razvoj ključnih veština kroz redovnu praksu. Seminari su izuzetna iskustva i mešavina su usmenih predavanja, diskusija, istraživanja u malim grupama i praktičnog rada na telu. Razvoj praktičnih veština zasniva se na sopstvenim istraživanjima i doživljaju rada samog polaznika praktičara, pod nadzorom predavača. Biodinamička Kraniosakralna terapija je praksa orijentisana prema procesu i zahteva od praktičara da sami budu umešni u radu sa sopstvenim somato-emocionalnim obrascima kao i sa klijentovim. Duboko slušanje koje se ovaj rad pruža omogućava uzdržanim doživljajima da se jave dok telo i um procesiraju. Kontaktne sesije na seminarima će prirodno podstaći vaše dublje obrasce, što je i lično transformativno iskustvo i ključno edukativno iskustvo u procesu obrazovanja terapeuta. Veći deo dubljeg razumevanja rada se javlja tokom iskustvenih radova na kursu. Neophodno je nastaviti ovaj proces između seminara sa ličnim, jedan na jedan, tretmanima tokom trajanja celog kursa.

Učenje i praksa

Obuka obuhvata učenje kod kuće koji su mešavina čitanja, pisanja i prakse. Pisanje i beleške sa prakse pomažu vama i nastavnom timu da sagleda vaš napredak. Pisanje pokriva kraniosakralnu anatomiju, filozofiju i klinički materijal. Obuka nudi kontinuiranu procenu sa redovnim povratnim informacijama o vašem razumevanju i veštinama. Na kraju prve godine radi se program samoprocene koji pomaže da se razjasne oblasti u kojima ste nesigurni. U drugoj godini postoji program studije slučaja koji se nudi kako bi vam pomogao da razvijete svoje razumevanje prakse i procesa tretmana. Takođe postoje redovne sesije gde praktikujete na svojim predavačima i od njih dobijate povratne informacije. Sveobuhvatne beleške o kursu date su kao podrška procesu učenja.

Standardi

Akreditaciona tela

Nakon uspešnog završetka Osnovne obuke bićete sertifikovani kao praktičar Biodinamičke kraniosakralne terapije. Ova obuka je prepoznata od strane profesionalnih tela širom sveta.

Prijem u članstvo

Obuka je član Međunarodnog udruženja biodinamičkih treninga-International Affiliation of Biodynamic Trainings (IABT) koje je udruženje škola koje rade prema zajednički dogovorenom skupu standarda na kursevima biodinamičke kraniosakralne terapije. Škole članice nude zvanje BCST (biodinamički kraniosakralni terapeut) diplomcima svoje osnovne obuke, kao i postdiplomsko zvanje ABD (napredna biodinamička diploma) koja ukazuje na dodatnih 300 sati obuke. Za više informacija o ABD informišite se ovde. here.

Diploma i stručno zvanje

Po uspešnom završetku obuke diplomcima će biti uručena diploma iz biodinamičke kraniosakralne terapije i dobiće dozvolu za korišćenje oznake BCST. Pridruživanjem profesionalnom kraniosakralnom udruženju, diplomac će dobiti dozvolu da koristi oznaku RCST (Registrovani kraniosakralni terapeut).

Šta ovaj kurs može da ponudi što drugi BCST kursevi možda ne mogu

 • Neutralniji pristup primarnoj respiraciji. Primarna respiracija se ne traži već joj se omogućava da se pojavi. Praktičar je obučen u prepoznavanju i otelotvorenju svih oblika primarne respiracije. Ovo vodi ka prirodnijem odgovoru (klijentovog) sistema. Telo nije fiksirano niti se podržava praktičarevom namerom u smeru određenih odvijanja primarne respiracije.
 • Jaka usmerenost prema iskustvenim vežbama Kao načinu upoznavanja i utelovljenja pristupa. Ove vežbe su neophodni deo kućnog učenja i polaznici se podstiču da ih ponavljaju dok ne postanu bliski sa anatomijom čuJe u potpunosti priznat kao izraz zdravlja i kurs uključuje odnos prema CRI perceptivnim sposobnostima.
 • Kurs je određen neutralnim utelovljenim osluškivanjem koje priznaje urođeni izraz klijentovog sistema i njegovu prirodnu sposobnost da se preuredi iznutra. Praktičareva veština u međuodnosu, priznavanja i imenovanja onoga što se javlja je ključ za omogućavanje telu da izvede sopstvene promene. Veština se odnosi na jasnoću opažanja.
 • Tačke mirovanja se ne indukuju već su prirodni izrazi koji se javljaju kao deo procesu tokom tretmana i predstavljaju pokušaje sistema da se poveže sa dinamičkim mirovanjem. Praktičar otelotvoruje odnos prema mirovanju.
 • Razvijanje sposobnosti odnosa prema svim perceptivnim poljima istovremeno U rasponu prednjeg i pozadinskog prostora u koje se klijentov sistem pretapa. Umeće praktičara da se sa ovim poveže olakšava promene u ta stanja.
 • Stanja ravnoteže su prirodni mehanizmi reorganizacije Uspostavljena u ranim embrionalnim fazama kada se ćelije organizuju prema 3D. Pokreti u procesu stanja ravnoteže su izvedene odatle.
 • Uspostavljanje polja odnosaOmogućava da se trauma prirodno obradi. Veština praktičara da polje odnosa uspostavi i bude mirni saosećajni posmatrač je sama po sebi snažna sila za razrešavanje traume, zajedno sa nizom preciznih verbalnih veština.

Stvaranje „vrhunskih praktičara“

Namera obuke je da obezbedi obrazovni proces koji će vam pomoći da postanete „vrhunski praktičar“

 • Provodite vreme usavršavajući svoje kraniosakralne veštine dodira dok ne postanete veoma osetljivi i pronicljivi
 • Naučite kako da budete u kontaktu sa urođenom inteligencijom zdravlja u telu vašeg klijenta (i sopstvenom)
 • Slušanje sa preciznošću, sposobnost da znate šta vam telo vašeg klijenta pokazuje (kao i vaše sopstveno)
 • Sposobnost kretanja između fizičkog, emocionalnog i energetskog
 • Razvijanje jezika da se na razumljiv način opiše šta se dešava klijentu.

Da bi vam pomogli da ovo podtignete, dobićete obilje povratnih informacija od nastavnika. Predavači će staviti ruke na ruke studenta praktičara dok su u kontaktu sa kolegom studentom na stolu za tretmane. Predavač će se uključiti u proces i dati vredne uvide. Kurs takođe uključuje i prilike za studente da stave svoje ruke na nastavnike i dobiju povratne informacije o svojim veštinama dodira. Takođe učenici mogu staviti svoje ruke na ruke nastavnika dok nastavnici tretiraju, a nastavnik će opisati šta osećaju. Takođe imaćete mnogo prilika da radite zajedno sa svojim kolegama polaznicima i bićete podsticani da radite sa različitim ljudima kako biste mogli da iskusite način na koji različiti ljudi reaguju na terapiju.

Takođe ćete dobiti veliku količinu podrške i široku perspektivu u pogledu nošenja sa ispoljavanjima traume. Telo može izraziti traumu na više načina: talasi emocionalne uzrujanosti su uobičajeni, tako da se plač, ljutnja i uznemirenost pojavljuju u mnogim seansama. Fiziologija tela prelazi u režim “bori se ili beži” tako da srce počinje da kuca ubrzano, dolazi do ubrzanog disanja, a ponekad se javlja osećaj panike ili anksioznosti, telo može da počne da se trese na razne načine, ili se klijent može ohladiti i preći u stanje šoka. Ovi afekti su znaci da telo pokušava da reši neki od obrazaca iskustva. Biodinamička kraniosakralna terapija stvara polje odnosa, prostor veoma siguran i delotvoran u procesuiranju traume.Obuka je detaljna i sveobuhvatna i poštuje klasične korene rada zajedno sa razvojem najnovijih saznanja u oblasti.

Klasični koreni:

 • Fluidna sreduž
 • Recipročno zatezno kretanje
 • Učenje da se oseti Plima i kraniosakralna kretanja telesnih struktura
 • Stanje uravnotežene tenzije
 • Razlikovanje tkiva, tečnosti i potencije
 • Dah Života
 • Tačka Mirovanja kao način za duboki odmor

Nova dostignuća:

 • Dublji i sporiji vidovi Plime
 • Lagan i osetljiv dodir
 • Koncept primarne sreduži i energetska paradigma
 • Obrazci celog tela
 • Nivoi Mirovanja
 • Rad sa urođenim procesom isceljnja
 • Više finesa u dodiru i ideja o perceptivnim poljima
 • Unutrašnji meditativni pristup
 • Praktičar kao svedok
 • Izraženija orijentacija prema silama zdravlja